Do you ship Lambda Tensorbook to Japan?

Do you ship Lambda Tensorbook to Japan ?